Házirend

1. Cél, fogalom meghatározások
2. A Házirend módosítása
3. A Házirend hatálya
4. Kötelező érvényesség
5. Magatartási szabályok
6. A Hegyvidék Bevásárlóközpont és az üzletek nyitvatartási ideje
7. Külső megjelenés, reklám, marketing
8. Takarítás és karbantartás
9. Építészeti átalakítások vagy átfogó karbantartási munkálatok
10. Kereskedelmi tevékenység
11. Áruk ki - és berakodása és a parkolás
12. A közös területek használata
13. Környezetvédelem
14. Személyek és áruk biztonsága és védelme
15. Biztonsági Szolgálat
16. Biztonsági kamera
17. Rádió- és TV -antennák
18. Levélszekrények
19. Ideiglenes bezárás
20. Műszaki problémák
21. Kereskedelmi hasznosítás
22. Szankciók

1. CÉL, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1. Jelen Házirend tartalmazza azon szabályokat, melyek a Hegyvidék Bevásárlóközpont (a továbbiakban "Hegyvidék Bevásárlóközpont") karbantartására, egyéni és közös használatára, a Hegyvidék Bevásárlóközpontban használati joggal rendelkezők együttműködésére vonatkoznak, valamint a látogatókra vonatkozó egyéb kikötéseket.
1.2. Ezek a szabályok és rendelkezések rögzítik a Hegyvidék Bevásárlóközpont Bérbeadójának, Bérlőinek és hasznosítóinak jogait és kötelezettségeit. A Hegyvidék Bevásárlóközpont hasznosítójának minősül valamennyi olyan természetes vagy jogi személy, mely a Hegyvidék Bevásárlóközpontot üzleti, illetve foglalkozási vagy magáncélokra hasznosítja vagy használja.
1.3. A jelen Házirenddel kapcsolatos valamennyi ügyben a Hegyvidék Bevásárlóközpont Bérbeadója, illetve tulajdonosa, az Üzletközpont vezetője (a továbbiakban: „Üzletközpont Vezető”), illetve az általa megbízott Üzemeltető (a továbbiakban: „Üzemeltető”) útján képviseltetheti magát. Ezért jelen Házirend értelmében az Üzemeltető fogalma vagy magát a tulajdonost (a továbbiakban: „Bérbeadó”), vagy azt a jogi személyt jelenti, aki a tulajdonost az Üzletközpont vezetőjeként, vagy Üzemeltetőként képviseli.
1.4. Üzlethelyiség. Ahol jelen Házirend Üzlet vagy Üzlethelyiség kifejezést használ, azalatt a Hegyvidék Bevásárlóközpont valamennyi bérleményi (kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szórakoztató, irodai) területét, továbbá a közös használatú területeken állandó vagy ideiglenes jelleggel működő értékesítési standokat kell érteni. Az Üzlethelyiség fogalma az adott Üzlethelyiség kitelepülését és minden olyan területet is magában foglal, amely a Bérlő értékesítési vagy szolgáltató tevékenységéhez szervesen kapcsolódik.
1.5. Vendéglátó és szórakoztató egységek. Vendéglátó és szórakoztató egységeknek minősülnek a kávézók, éttermek, cukrászdák, amelyekre jellegük miatt eltérő szabályok vonatkozhatnak.
1.6. Személyzeti részek, raktárak. Ide tartoznak a személyzeti öltözők, személyzeti mosdósok, szolgálati irodák,raktárak, folyosók, és minden egyéb a nyilvánosságtól elzárt vagy részben elzárt területek.
1.7. Műszaki Helyiségek. E fogalom alatt érteni kell minden olyan nyilvánosságtól és személyzettől elzárt területet, amelynek területére kizárólag műszaki szakszemélyzet léphet be, mindenki másnak tilos ezekre a területekre történő belépési kísérlete is.
1.8. Mélygarázs és parkoló. A Hegyvidék Bevásárlóközpont „P2” és „P3” megnevezésű szintjein elhelyezkedő mélygarázs területe. A mélygarázs parkolási rendjét a Parkolási Szabályzat rögzíti.
1.9. Bérlő(k). Bérlő(k)nek a Hegyvidék Bevásárlóközpont Bérbeadójával érvényes és hatályos bérleti/használati jogviszonyban álló természetes vagy jogi személyek minősülnek.
1.10. Dolgozók. Jelen Házirendben Dolgozók alatt érteni kell a Bérlőt illetve a Bérlő által foglalkoztatott személyeket, akik a Hegyvidék Bevásárlóközpont területén a bérleti jogviszony teljesítésével kapcsolatos tevékenységet látnak el.
1.11. Üzemeltető. Az Üzemeltető fogalma értelemszerű esetekben jelenti magát a tulajdonost (Bérbeadót), vagy azt a természetes vagy jogi személyt, aki a tulajdonost a Bérbeadóval kötött megállapodás alapján a Hegyvidék Bevásárlóközpont üzemeltetőjeként képviseli.
1.12. Biztonsági Szolgálat. Hegyvidék Bevásárlóközpont biztonságát és védelmét ellátó, Bérbeadóval kötött külön szerződés alapján biztonságvédelmi szakértelemmel rendelkező vállalkozó.

2. A JELEN HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA

2.1 A jelen Házirend rendelkezéseit a Bérbeadó saját belátása szerint önállóan állapítja meg és azt bármikor jogosult egyoldalúan módosítani.
2.2 A Házirend módosított tartalma az egyes bérlők irányába a módosításról értesítésüket követő 5. (ötödik) naptári napon automatikusan hatályba lép és alkalmazandó.

3. JELEN HÁZIREND HATÁLYA

3.1 Területi hatály
Jelen Házirend területi hatálya kiterjed a Hegyvidék Bevásárlóközpont valamennyi területére, így különösen az Üzlethelyiségekre, a közös használatú területekre (az utak, a járdák, a rakodóterületek, központi terek, mozgólépcsők stb.), bármely más rendeletetésű helyiségekre (raktár, áruszállítási területek, liftek, mosdók, személyzeti pihenők), mélygarázsra, parkolóra, rakodó udvarra, külső teraszokra.
3.2 Személyi hatály
A jelen Házirend és annak módosításai a Hegyvidék Bevásárlóközpont valamennyi Bérlőjére (ide értve értelemszerű esetekben a Dolgozókat), továbbá Bérlő alatt érteni kell a Bérlővel munkavállalói vagy egyéb jogviszonyban álló természetes vagy jogi személyeket is), hasznosítójára, használójára, Üzemeltetőjére, Biztonsági Szolgálatra és ezek munkavállalóira, megbízottjaira, továbbá Hegyvidék Bevásárlóközpont vásárlóira, látogatóira, vendégeire nézve kötelező érvényűek.

4. KÖTELEZŐ ÉRVÉNYESSÉG

4.1 A Bérlők kötelezettsége, hogy a jelen Házirend szabályait megismerjék, betartsák, azt alkalmazottaikkal, a velük kötelmi kapcsolatban álló harmadik személyekkel megismertessék és betartassák. A jelen Házirend kötelező jellegét fel kell tüntetni valamennyi olyan dokumentumban, amely bármely harmadik személynek engedélyt ad gazdasági tevékenység gyakorlására a Hegyvidék Bevásárlóközpontban. Az Üzemeltető semmilyen esetre nem felel a Bérlők felé a vásárlók, illetve a látogatók által okozott bármely kár miatt.
4.2 Amennyiben a jelen Házirend valamely rendelkezése a Bérlővel kötött bérleti szerződésben Felek által egyedileg megtárgyalt rendelkezéssel ellentétben állnak, úgy a bérleti szerződésben foglaltak irányadók a jelen Házirendben előírtakkal szemben.

5. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

5.1 A Bérlők kötelezettsége, hogy a jelen Házirend tartalmát, a benne foglalt magatartási szabályokat munkavállalóikkal, Dolgozóikkal, partnereikkel és vásárlóikkal megismertessék és betartassák.
5.2 Az Üzletben Dolgozók kizárólag a dohányzásra kijelölt helyen és kizárólag munkaközi szünetben dohányozhatnak, minden más területen történő dohányzás tilos és szankciót von maga után; amennyiben az Üzletben Dolgozó – dohányzásra kijelölt hely kivételével – dohányzó személyt észlel, köteles felszólítani a dohányzás azonnali abbahagyására és köteles értesíteni a Biztonsági Szolgálatot. Tilos az Üzlet árusítóterében történő étkezés.
5.3 Mindenkire kiterjedő tiltott magatartások többek között:
- Hegyvidék Bevásárlóközpont teljes területén tilos a dohányozás, kivéve a dohányzás számára táblával kijelölt területeket;
- vendéglátó helyiségek területén kívül alkoholos italt fogyasztani, alkoholos italt a Hegyvidék Bevásárlóközpontba fogyasztás céljából behozni tilos;
- tilos kábítószert birtokolni, terjeszteni, fogyasztani vagy annak hatása alatt a Hegyvidék Bevásárlóközpont területére belépni;
- tilos közerkölcsöt sértő magatartást tanúsítani, közerkölcsöt sértő tárgyakat a Hegyvidék Bevásárlóközpont területére behozni;
- tilos erőszakos, másokban megbotránkozást, félelmet keltő magatartást tanúsítani, hangoskodni, kiabálni, verekedni;
- tilos lőfegyvert, vagy azzal összetéveszthető tárgyat, valamint minden olyan eszközt a Hegyvidék Bevásárlóközpont területére behozni, melyek nyilvános helyen való birtoklását tiltja a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) kormányrendelet;
- tilos engedély nélküli kereskedelmi, vendéglátó ipari, idegenforgalmi tevékenységet végezni;
- tilos engedély nélküli ügynöki tevékenységet folytatni, élő reklámhordozóként a Hegyvidék Bevásárlóközpont területén közlekedni;
- tilos engedély nélkül szórólapot terjeszteni, Hegyvidék Bevásárlóközpont belső falaira, külső homlokzatára, Üzlethelyiségek üvegportáljaira plakátot ragasztani;
- tilos engedély nélkül nyilvános szerencsejátékot szervezni, folytatni, játszani;
- tilos kerékpárral, gördeszkával, rollerrel, görkorcsolyával vagy más közlekedési eszközzel a Hegyvidék Bevásárlóközpontban közlekedni;
- tilos a Hegyvidék Bevásárlóközpontba kerékpárt behozni;
- tilos sporttevékenységet folytatni;
- tilos kéregetni, koldulni;
- tilos tisztátlan ruházatban, ápolatlanul a Hegyvidék Bevásárlóközpont területén tartózkodni;
- tilos mosdókban kézmosáson túli tisztálkodást végezni;
- tilos vallási, politikai vagy hasonló jellegű rendezvényt tartani, röplapot terjeszteni, vagy ilyen jelleggel agitálni;
- tilos 14. életév alatti gyermekeknek szülői, illetve felnőtt személy felügyelete nélkül tartózkodni;
- tilos szemetelni, vagy a Hegyvidék Bevásárlóközpont területére szemetet szeméttárolóba elhelyezés céljából behozni;
- tilos belső és külső szerkezetre felmászni.
5.4 Üzemeltető és a Biztonsági Szolgálat jogosult a rendeltetésszerű, illetve a jelen Házirendnek megfelelő használatot ellenőrizni. Ha az Üzemeltető vagy a Biztonsági Szolgálat a jelen Házirendbe ütköző magatartást észlel, úgy jogosult az elkövetőt/szabályszegőt felszólítani a magatartásának abbahagyására és a jelen Házirendnek megfelelő magatartás tanúsítására, a Hegyvidék Bevásárlóközpont területének elhagyására, továbbá jogosult a jogsértéstől függő hatósági eljárás kezdeményezésére és jogosult továbbá a szabályszegő személy belépését megtiltani, megakadályozni a Hegyvidék Bevásárlóközpont területére, amennyiben a szabályszegés olyan súlyú vagy hatású lehet, amely az Üzemeltető megítélése szerint árthat a Hegyvidék Bevásárlóközpont jó hírnevének, vagy sértheti az Üzemeltető, illetve bármely látogató jog által védett érdekét. Amennyiben az Üzemeltető vagy a Biztonsági Szolgálat ismétlődésszerű, jelen Házirendbe ütköző tiltott magatartást észlel, úgy jogosult az elkövetőnek/szabályszegőnek a Hegyvidék Bevásárlóközpont területére történő belépését megtiltani, a Hegyvidék Bevásárlóközpont közvetlen környezetétől távol tartani, kifejezetten a Hegyvidék Bevásárlóközpont Bérlői, látogatói, vásárlói, vendégei biztonsága érdekében.
5.5 A dohányzási tilalmat megszegő személyeket a Biztonsági Szolgálat, az Üzemeltető és ezek alkalmazottai a dohányzás azonnali abbahagyására jogosultak felszólítani és a Hegyvidék Bevásárlóközpont területének azonnali elhagyására kötelezhetőek, amely alól kivételt képez a Bérlő és alkalmazottja, akik ilyen jellegű szabályszegése a bérleti szerződés megszegésének minősül. A Bérlőnek vagy alkalmazottjának a dohányzásra vonatkozó magatartási szabályok megszegése esetén az Üzemeltető vagy a Biztonsági Szolgálat jegyzőkönyvet vesz fel a szabályszegésről. A dohányzásra vonatkozó magatartási szabályok megsértése a jelen Házirend megszegésének minősül, és a bérleti szerződésben kikötött jogkövetkezményeket vonja maga után a Bérlővel szemben.
Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezésének megsértése miatt egészségvédelmi bírságot szab ki a Bérbeadóval, az Üzletközpont Vezetőjével, illetve az Üzemeltetővel szemben, az Üzemeltető jogosult a bírság összegét a jogsértő személlyel megfizettetni azzal, hogy amennyiben e bírság megfizetésére a szabálysértő nem kötelezhető, vagy a bírság behajtása az Üzemeltető számára nehézséggel járna, úgy a bírság Üzemeltető felé történő előlegezésére a Bérlő köteles.
5.6 Bérlők kötelezettségei:
- Bérlők kötelesek megadni az Üzemeltetőnek azon felelős személy nevét, címét és telefonszámát, akit a nyitvatartási időkön kívüli vészhelyzet esetében értesíteni lehet; és annak változásáról az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni kötelesek;
- Amennyiben szükséghelyzet, illetve veszély elhárítása érdekében azonnali bejutásra lenne szükség az Üzlethelyiségbe, Bérlő már most hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az Üzlethelyiségekbe erőszakkal behatoljon;
- A Bérlők kötelesek a Bérbeadónak átadni a vészhelyzet, vagy veszély esetére tekintettel saját Üzlethelyiségeik kulcsát, amelyet a Bérbeadó őriz;
- A Bérlők nem torlaszolhatják el az Hegyvidék Bevásárlóközponton belüli és kívüli járdákat, előtereket, bejáratokat, átjárókat, felvonókat, folyosókat és lépcsőket, ezeket kizárólag arra használhatják, hogy az Üzlethelyiségükbe be, illetve onnan kijussanak.

6. A HEGYVIDÉK BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ÉS AZ ÜZLETHELYISÉGEK NYITVATARTÁSI IDEJE

6.1 Általánosan kötelező nyitvatartási idő
A Hegyvidék Bevásárlóközpont a nyilvánosság részére – a Hegyvidék Bevásárlóközpont Vezetője által előre, a következő naptári évre a megelőző év december 20-ig meghatározott zárva tartási napok (nemzeti, vallási ünnep, hivatalos ünnepnapok, munkaszüneti napok) kivételével egész évben folyamatosan nyitva tart, azzal, hogy a kávézók és éttermek nyitvatartási idejére külön előírások vonatkoznak.
A Hegyvidék Bevásárlóközpont kötelező nyitvatartási ideje, amelytől eltérni kizárólag a Bérleti Szerződésben meghatározottak szerint lehet:

hétfő 10:00 – 20:00
kedd 10:00 – 20:00
szerda 10:00 – 20:00
csütörtök 10:00 – 20:00
péntek 10:00 – 20:00
szombat 10:00 – 19:00
vasárnap 10:00 – 14:00

6.2 A Bérbeadóval előzetesen történt írásbeli megállapodás hiányában a kötelező nyitvatartási idő alatti időleges üzletbezárások a jelen Házirend - és így a bérleti szerződés - megszegésének minősülnek.
6.3 Bérlők kötelesek az Üzlethelyiségek üvegportálján jól látható módon feltüntetni az Üzlet nyitvatartási idejét.
6.4 Amennyiben az Üzlethelyiségek leltár vagy egyéb műszaki hiba miatt átmenetileg zárva tartanak, úgy a Bérlő köteles a zárva tartás okát, idejét, várható nyitás időpontját és időtartamát az Üzlethelyiség üvegportálján jól látható, esztétikus (géppel írt) módon feltüntetni.
6.5 Az egyes üzletek nyitvatartási ideje meg kell, hogy feleljen a Hegyvidék Bevásárlóközpont nyitvatartási idejének (kivéve, ha a Bérlő egyedi Bérleti Szerződése ettől eltérést enged), a helyi közigazgatási jogszabályoknak, illetve az Üzlet működési engedélyében esetlegesen előírt speciális szabálynak. A nyitvatartási időt a Hegyvidék Bevásárlóközpont mindenkori Vezetője egyoldalúan jogosult meghatározni a jogszabályoknak, illetve a vásárlói igényeknek, valamint a kereskedelmi szokásoknak megfelelően.
6.6 A nyitvatartási rend megszegése, ide értve az előzetes írásbeli megállapodás nélküli önkényes, akár időleges Üzlet bezárást is, a bérleti szerződés súlyos megszegésének minősülhet, amelyről az Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel. A kötelező nyitvatartási rend megszegése a bérleti szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után.
6.7 A mélygarázs használatának részletes szabályait a Parkolási Szabályzat tartalmazza.
6.8 Rendhagyó nyitvatartási alkalmak
Amennyiben az Üzemeltető indokolt esetben úgy dönt, hogy a Hegyvidék Bevásárlóközpont rendhagyó időtartamban tart nyitva, úgy az Üzleteknek is nyitva kell tartaniuk, feltéve, hogy ez nem sérti a helyi jogszabályokat valamint a Bérlővel kötött bérleti szerződés rendelkezéseit.

7. KÜLSŐ MEGJELENÉS, REKLÁM

7.1 Bérlők az Üzlethelyiségek kirakatát, portálját, cégtáblákat/üzletneveket a nyitvatartási időben, valamint rendhagyó nyitva tartás alatt kötelesek egységesen és megfelelően kötelesek kivilágítani.
Az Üzemeltető gondoskodik a Hegyvidék Bevásárlóközpont homlokzatának, mélygarázsának és a közös külterületeinek megvilágításáról. A Hegyvidék Bevásárlóközpont a zárva tartás időtartamai alatt éjszakai világítást alkalmaz. Energiatakarékossági előírások adott esetben az említett világítási időt, valamint a világítás erősségét módosíthatják.
7.2 A Hegyvidék Bevásárlóközpont Üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül az Üzlethelyiségen kívül táblákat, reklámokat vagy egyéb jelöléseket stb. elhelyezni nem szabad. Az Üzemeltető az engedély megadását az általa szükségesnek ítélt módosításoktól vagy kikötésektől teheti függővé, azok elhelyezése kizárólag a Bérbeadóval kötött egyedi szerződés alapján lehetséges. A szükséges közigazgatási, illetve más hatósági engedélyeket az adott Bérlőnek előzetesen kell megszereznie.
Bérbeadó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Bérlők cégtábláira vonatkozóan egységes méretet, minőséget, kialakítást és szerkezeti anyag használatát-, vagy akár a meglévő jelzések megváltoztatását írja elő.
7.3 Bérlők nem állíthatnak fel a Hegyvidék Bevásárlóközpontban, vagy azon kívül olyan reklámokat, melyek a Hegyvidék Bevásárlóközpontban végzett üzleti tevékenységükkel nem állnak összefüggésben.
Ezen előírások alóli kivétel csak az Üzemeltető által engedélyezett reklám- és eladást elősegítő rendezvények (pl. a Hegyvidék Bevásárlóközpont fennállásának évfordulója vagy pl. nyári, téli vásárok (a törvényben előírt időszakon belül), akciók, kiállítások, bemutatók és más reklámesemények esetében lehetséges.
Bérlő az Üzlethelyiség elé nem helyezhet el úgynevezett „megállító táblát”. Bérlő a Hegyvidék Bevásárlóközpont területén csak Bérbeadó írásbeli engedélye esetén osztogathat szórólapot.
7.4 A kirakatokat esztétikusan és tetszetősen kell kialakítani. Bérlők az Üzlethelyiség kirakatüvegeinek külső vagy belső oldalára nem erősíthetnek fel plakátokat, illetve posztereket. Amennyiben a Bérlő az Üzlethelyiségen kívül engedély nélkül helyez ki reklámhordozókat, és azokat az Üzemeltető írásbeli felhívása ellenére sem távolítja el, úgy az Üzemeltető jogosult azokat a Bérlő költségére leszerelni.
A kirakatüvegek felületének 80%-ának mindig átlátszóknak kell lenniük. Minden Bérlő köteles az Üzlethelyiségének kirakatát tisztán tartani, kirakatokban olyan termékeket kiállítani, amely az Üzletben megvásárolhatóak. Bérlő köteles legalább havonta egy alkalommal a kirakatban lévő termékeket lecserélni, a kirakatot átrendezni, megújítani.
Az egyes üzletekre vonatkozó (nem reklám célú) egyedi adatok, mint pl. az üzlet neve és jellege, telefonszáma, a cégjegyzékre és ÁFA-ra vonatkozó adatok stb., az Üzemeltető engedélyével a kirakatüvegen elhelyezhetőek.
7.5 A Bérleti Szerződés időtartamának (vagy bármilyen okból történő megszűnésének) utolsó 6 (hat) hónapjában Bérbeadónak bármikor joga van, hogy a Bérlemény külső falainak és/vagy kirakatainak részeit ésszerű méretben az újra-bérbeadást célzó reklámokkal/hirdetmények kihelyezésével hasznosítsa.

8. TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

8.1 Az Üzemeltető vagy a Bérlő részéről kötelező rendszeres takarítási munkálatokat a Hegyvidék Bevásárlóközpont üzleti nyitvatartási idején kívül kell elvégezni annak érdekében, hogy ezek a vevőforgalmat ne akadályozzák.
8.2 Amennyiben a takarításra egyedi esetben van szükség, az adott takarítási munkákat végző (Üzemeltető vagy Bérlő) felel az említett munkálatok elvégzéséért, megfelelőségéért, ellenőrzéséért, beleértve az emiatt bárki által elszenvedett esetleges károkért is.
8.3 Bérlők gondoskodnak - többek között - az Üzlethelyiségük kirakatüvegei, valamint a kirakatüvegek és az esetleges redőnyök vagy rácsos redőnyök közötti terek rendszeres takarításáról és karbantartásáról.
8.4 Amennyiben a Bérlő a jelen 8. fejezetben írt kötelezettségeknek nem tenne eleget, úgy az Üzemeltető jogosult arra, hogy a munkálatokat választása szerinti más vállalkozóval az adott Bérlő költségére és kockázatára elvégeztesse.
8.5 A takarítási rend sorozatos megszegése a jelen Házirend megsértésének minősül és a bérleti szerződésben rögzített jogkövetkezményeket vonja maga után.

9. ÉPÍTÉSZETI ÁTALAKÍTÁSOK VAGY ÁTFOGÓ KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK

9.1 Szeptember, október, november és december hónapokban az Üzlethelyiségekben vagy ezek külső oldalain átfogó átalakítási, átépítési vagy karbantartási munkálatokat végezni tilos, kivéve, ha ezek okvetlenül szükségesek, de minden esetben az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyét kell beszerezni. Átalakítási, átépítési vagy karbantartási munkálatok – a Bérbeadó hozzájárulásával – elsősorban minden év januárjának első hetében, valamint augusztus első hetében végezhetőek, azt követően, hogy a Bérbeadó ehhez előzetesen írásban hozzájárult.
9.2 A Hegyvidék Bevásárlóközpont vásárlóinak - a szükséges építészeti vagy karbantartási intézkedések révén történő - akadályozását vagy zavarását az elkerülhetetlen legkisebb mértékre kell szorítani. A munkálatok semmi esetre sem érinthetik az Üzlethelyiségen kívüli területet, az okvetlenül tisztán tartandó bevásárló utcai részeken semmilyen akadályozásokat, kellemetlenségeket nem okozhatnak.

10. KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG

10.1 A Bérlőknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a Hegyvidék Bevásárlóközpont üzleti sikeréhez legteljesebb módon hozzájáruljanak és biztosítsák, illetve ne rontsák annak kereskedelmi teljesítőképességét.
10.2 Bérlők vállalják, hogy Üzlethelyiségeiket elkötelezetten és odaadóan vezetik és hasznosítják.
10.3 Az Üzlethelyiség területén kizárólag a Bérbeadó által jóváhagyott, a bérleti szerződésben és annak mellékletét képező tevékenységi kör leírását tartalmazó dokumentumban meghatározott kereskedelmi tevékenység(ek) végezhetőek.
10.4 Az árusított árukat és tárgyakat csak az Üzlethelyiségeken belül szabad kiállítani és értékesíteni. A Hegyvidék Bevásárlóközpont Bérlői nem folytathatnak kereskedelmi tevékenységet a közös használatú területeken, kivéve az erre kifejezetten a Bérbeadóval kötött ún. ideiglenes jelleggel létrejött standbérletre vonatkozó, külön megállapodás alapján végezett kereskedelmi tevékenységet.
10.5 Az Üzlethelyiség kizárólag a bérleti szerződésben meghatározott célra és a megengedett kereskedelmi tevékenységi körrel összefüggésben használható. Minden e körön kívül eső használat a bérleti szerződésben meghatározott szerződésszegés jogkövetkezményét vonja maga után.
10.6 Tilos olyan tevékenység, ami az üzleti tevékenységet zavarhatja. Piacozáshoz, ügynökösködéshez, házaláshoz, nyilvánosan tartott beszédekhez és előadásokhoz, rendezvényekhez, valamint bármilyen jellegű reklámanyag vagy prospektus osztogatásához a közös területeken vagy a parkolóban az Üzemeltető előzetes kifejezett írásbeli engedélye szükséges.
10.7 Árverésekhez, (nyári, illetve téli) vásárokhoz, leértékelésekhez, akciókhoz vagy kiárusításokhoz, illetve bármely ehhez hasonló kereskedelmi módszerhez az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye szükséges. Korlátozott számú termékekre vonatkozó akciók engedély nélkül is megengedettek.
10.8 Bármilyen érmével működő automatát az Üzlethelyiségen kívül és belül csak az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad elhelyezni és hasznosítani.
10.9 A jelen 10. fejezet rendelkezéseinek megsértése a jelen Házirend megszegésének minősül, és a bérleti szerződésben meghatározott szerződésszegési jogkövetkezményeket vonja maga után.

11. ÁRUK KI- ÉS BERAKODÁSA ÉS A PARKOLÁS

11.1 Az Üzlethelyiségek érdekében történő áruszállítás és a Hegyvidék Bevásárlóközpontban nyitvatartási napokon az Üzemeltető által arra kijelölt útvonalain reggel 05.00 és este 22.00 óra között és kizárólag az arra szolgáló rakodó útvonalakon és rakodó területeken történhet. Azok a Bérlők, akik Üzlethelyiségének nincs a hátsó feltöltő folyosóról nyíló ajtaja, reggel 05.00 és 10.00 között használhatják a mall területét árubeszállításra. A korlátozások a Bérlő által bérelt raktárakra nem vonatkoznak, de az onnan történő áruszállítás és anyagmozgatás szabályai ez esetben is mindenkor betartandók.
11.2 A Hegyvidék Bevásárlóközpont rakodóudvara (azaz a Szendi utca felől megközelíthető felszíni parkoló terület) kizárólag az áruszállítást végző tehergépjárművek által és kizárólag a rakodás idejére és folyamatos ki/bepakolás céljára vehetők igénybe a burkolatjelek és a KRESZ szabályainak figyelembevételével.
Az áruszállításra kijelölt parkoló terület fenti céltól eltérő használata a jelen Házirend súlyos megsértésének minősül, és a bérleti szerződésben meghatározott szerződésszegési jogkövetkezményeket vonja maga után.
A 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó járművek esetében legfeljebb 30 (harminc) perc, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek esetén legfeljebb 60 (hatvan) perc a Bérlő vagy az érdekkörébe tartozó jármű által ingyenesen igénybe vehető parkolási idő. Amennyiben a megengedett időtartamon túl az áruszállító tehergépjármű a parkolóhelyen tartózkodik, úgy az ingyenesként meghatározott időtartam elteltével a Bérlő a rakodóudvar nem megfelelő célú használatára tekintettel - az őrszolgálat hivatalos jegyzőkönyvi dokumentációja szerint - minden megkezdett félóra után 10.000,- Ft (azaz tízezer magyar forint) + Áfa rakodóudvar-használati díj megfizetésre köteles, amelyet a Bérbeadó jogosult a Bérlő részére kiszámlázni azzal, hogy amennyiben a Házirend ilyen tartalmú megsértése miatt a Bérlő részére kiszámlázott rakodóudvar-használati díj összege eléri a 100.000,- Ft (azaz százezer magyar forint) + Áfa összeget, úgy a bérleti szerződésben súlyos szerződésszegés esetére meghatározott eljárási rend követhető.
11.3 Áruszállítás, valamint áruk ki- és berakodása az arra szolgáló területeken kívül szigorúan tilos. A parkolók, felvonók, mozgólépcsők és a bejáratoknál levő rámpák kizárólag a vevőknek és a Hegyvidék Bevásárlóközpont látogatói részére állnak rendelkezésre. Az Üzlethelyiségek áruszállításai csak a teherfelvonókon keresztül történhetnek.
11.4 Bérbeadó nem felelős azért, amennyiben Bérlő hatósági előírás következtében nem tud berakodni, árut szállítani, stb.
11.5 Valamennyi, a Bérlő tulajdonát képező vagy általa átvett árut haladéktalanul az általa bérelt helyiségekben kell elhelyezni, illetve raktározni. A közös használatú területeken történő raktározás, tárolás kifejezetten tilos.
11.6 Az áruk emelésére alkalmas ollós-emelő használata, kizárólag azoknak a Bérlő által megjelölt áruszállítóknak engedélyezett, akik az Üzemeltető által előzetes használati útmutatásban részesültek. Engedély nélküli használatból eredő kárért az Üzemeltető nem felel, azokért kizárólag, korlátlanul és közvetlenül a Bérlő felel.
11.7 A közös helyiségekben az árumozgatásra használt valamennyi készüléknek és berendezésnek műanyag- vagy gumikerekűnek kell lennie és csak kézi erővel szabad azokat működtetni.
11.8 Tilos az élelmiszerüzlet vásárlóinak rendszeresített bevásárlókocsik áruszállításra történő használata.
11.9 Az Üzlethelységbe való be- és kiköltözéssel kapcsolatos tevékenység csak az Üzemeltetővel egyeztetett napokon és órákban végezhető.
11.10 Az áruforgalommal vagy a ki- és beköltözéssel kapcsolatos tevékenység a közös területekre való bejutást nem akadályozhatja, a folyosókat és vészkijáratokat nem zárhatja el. Amennyiben a Hegyvidék Bevásárlóközponton belül valamely áru a be- és átjutást bármilyen módon akadályozná, úgy a Hegyvidék Bevásárlóközpont Üzemeltetője jogosult azok eltávolíttatására, annak a költségére, aki azok címzettje.
11.11 Bérlők kötelesek az általuk használt áruszállítási zónákat és folyosókat mindig tisztán tartani.
11.12 A Hegyvidék Bevásárlóközpont mélygarázsa területén a KRESZ szabályai érvényesek. A Kerékpárok tárolása kizárólag a kijelölt kerékpártárolóban engedélyezett. A kerékpártároló használata saját felelősségére vehető igénybe.
11.13 A Hegyvidék Bevásárlóközpont parkolója házirendjét a Bérbeadó egyoldalúan jogosult meghatározni és az általa egyoldalúan meghatározott Üzemeltetővel üzemeltetheti.

12. A KÖZÖS TERÜLETEK HASZNÁLATA

12.1 Az Üzemeltető kizárólagosan és saját döntése alapján - a Hegyvidék Bevásárlóközpont hasznára - a közös területek bizonyos részeit bármikor - köz-, vagy magán - társaságok, csoportok, jogi személyek, intézmények, vagy magánszemélyek stb. részére időszakosan használatba adhatja, ezek a szervezetek kereskedelmi tevékenységet is folytathatnak. Ilyen használat az egyes Üzlethelyiségekbe való bejutást nem akadályozhatja.
12.2 Az Üzemeltető jogosult a közös területeket reklám- és animációs célokra átmenetileg hasznosítani.
12.3 A Hegyvidék Bevásárlóközpont Üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy a bevásárló utcarészeken árusító bódékat alakítson ki.
12.4 A közös területek éttermi/vendéglátás/egyéb kereskedelmi célú hasznosítására az Üzemeltető külön megállapodásokat köthet.
12.5 Bérlők saját bevásárlókocsijaik egyértelmű jelölésére kötelesek, valamint felelnek az általuk használt bevásárlókocsik haladéktalan összegyűjtéséért és az arra kijelölt helyeken történő rendezett elhelyezéséért.
12.6 A Hegyvidék Bevásárlóközpont Üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül sem a Hegyvidék Bevásárlóközpont Bérlői, sem pedig az alvállalkozóik vagy szállítóik a Hegyvidék Bevásárlóközpont külső falait semmilyen formában nem használhatják.
12.7 Bérbeadó fenntartja magának a jogot bármely fajta reklám és dekoráció Hegyvidék Bevásárlóközponton belüli és kívüli létesítésére és felállítására. Bérbeadó ezen tevékenységéből származó bevétel kizárólag Bérbeadót illeti és ezen összeg nem növeli a Marketing Költséget.
12.8 A fűtési időszak október 15-től április 15-ig tart, ám ez változhat az aktuális időjárási viszonyok függvényében.

13. SZEMÉLYEK-, KÖRNYEZET-, VAGYON BIZTONSÁGA ÉS VÉDELME

13.1 Zaj. Hangszórók, zenei berendezések, megafonok, rádió- és TV -készülékek, valamint egyéb hangkeltő készülékek és berendezések, illetve bármilyen egyéb zajforrás csak az Üzlethelyiségeken belül és csak azon feltétel mellett üzemeltethetők, hogy a zene, bemondások stb. az Üzlethelyiségen kívül nem hallatszanak ki, illetve zavaró módon nem hallhatók. Az Üzemeltető jogosult saját belátása szerint a közös területeken háttérzenét, illetve képeket lejátszani.
A motorhajtású járműveket a Bérlők, valamint azok alkalmazottai vagy szállítói a zajszint legkisebb mértékre való leszorításával használhatják; hangjelzést csak akkor szabad használni, ha ez biztonsági okokból okvetlenül szükséges. Elektromos készülékeket és berendezéseket elektrosztatikus-mentesen kell üzemeltetni annak érdekében, hogy más elektromos berendezéseket (pl. interferenciák révén történő) a Hegyvidék Bevásárlóközpontban ne zavarjon.
13.2 Zavaró szagok. A Bérlők kötelesek mindent megtenni a zavaró szagok elkerülésére, elszívására. A kibocsátott szag mértéke nem haladhatja meg a hatályos jogszabályokban és a vonatkozó hatósági előírásban meghatározott mértéket.
A Bérlőknek és a Hegyvidék Bevásárlóközpont minden használójának ügyelnie kell arra, hogy a Hegyvidék Bevásárlóközpont lefolyói és mosdóinak szennyvízvezetékei tárgyakkal vagy egyéb módon ne tömődhessenek el, ne sérülhessenek meg.
13.3 Hulladék. A Bérlők a hulladékot, szemetet az Üzemeltető által ésszerűen előírt módon, kizárólag az arra kijelölt gyűjtőhelyeken – az Üzemeltető ilyen irányú felszólítása esetén hulladék fajtánként szétválogatva – kötelesek elhelyezni. Az Üzlethelyiségből származó hulladék, szemét a Hegyvidék Bevásárlóközpontban a vendégek, látogatók, vásárlók számára fenntartott szeméttárolóba történő elhelyezése kifejezetten tilos.
Az éttermekből vagy üzletekből származó nedves hulladékot a mindenkor hatályos jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelően kell becsomagolni. Szilárd halmazállapotú, vagy csomósodásra hajlamos anyagot tilos lefolyókba önteni.
A használt sütőolajat tilos lefolyóba, WC-be, szennyvízcsatornába, hulladéktartályba önteni. Bérlő a használt sütőolajat kizárólag zárható edényben köteles összegyűjteni és azt az arra jogosult céggel köteles elszállíttatni.
Állati eredetű termék, élelmiszer, élelmiszer-maradék, vagy egyéb alapanyagú élelmiszer hulladékot tilos a kommunális tároló konténerbe helyezni, azt a Bérlő csak az arra jogosult céggel szállíttathatja el.
A hulladék ártalmatlanításának minden esetben vagy Hegyvidék Bevásárlóközpont a Hegyvidék Bevásárlóközpont nyitása előtt vagy zárása után kell történnie.
A hulladékot oly módon kell szállítani és tárolni, hogy a közös területek mindig tiszták maradjanak. Hulladéktartályokat a padlón húzni tilos, ezeket vagy kézben vagy nylon- vagy gumikerekű kocsin kell szállítani. A hulladékot az arra alkalmas, Bérlők részére fenntartott tartályokban kell elhelyezni.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a városi hatóságokkal vagy speciális céggel olyan feltételekben állapodjon meg, amelyek alapján a hulladékot illetve szemetet összegyűjtik és/vagy elszállítják és/vagy feldolgozzák, vagy a Bérbeadó saját belátása alapján, de a Bérlők költségére ezeket a szolgáltatásokat saját maga is vállalhatja. Az ilyen szolgáltatás költségei az azt igénybe vevő Bérlők között az általuk bérelt területek a Hegyvidék Bevásárlóközponton belüli arányában kerülnek felosztásra. Mindazon bevétel, amelyre az Üzemeltető az ilyen tárgyalások és/vagy begyűjtés és/vagy elszállítás és/vagy feldolgozás kapcsán tesz szert, a Bérbeadót illeti. Valamennyi adó és díj, amelyet az illetékes hatóságok a szemétszállításra vonatkozóan rónak ki a Bérbeadóra a szemétgyűjtéssel, szállítással és/vagy feldolgozással kapcsolatban, a részt vevő Bérlők között fenti módon felosztásra kerül.
13.4 Gyúlékony és veszélyes anyagok. Robbanásveszélyes, veszélyes vagy egészségkárosító anyagok tárolása a Hegyvidék Bevásárlóközpont helyiségeiben tilos. Kivételt képeznek olyan termékek, amelyek kiskereskedelemben történő értékesítése szokványosan megengedett. Ha az üzleti tevékenységhez gyúlékony anyagok tárolása szükséges, akkor az illetékes hatóságoktól engedélyt, a Hegyvidék Bevásárlóközpont Üzemeltetőjétől, valamint biztosítójától előzetes írásbeli hozzájárulást kell beszerezni. Az esetleges biztosítási többletdíjakat az adott Bérlőnek kell viselnie.
13.5 Rovar és rágcsálóirtás. A Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a szokásos költségeken történő rovar- és/vagy rágcsálóirtásra és fertőtlenítésre egy vagy több szerződést kössön arra szakosodott céggel; ezen kívül fenntartja magának a jogot minden egyéb szerződés megkötésére, amely a közös és bérelt helyiségeken belüli biztonsághoz és köztisztasághoz szükséges.
13.6 Balesetek. Személysérüléses baleset esetében a mentőket, illetve a Biztonsági Szolgálatot/Üzemeltetőt, illetve a Bérbeadót kell haladéktalanul értesíteni.
13.7 Lopás, lopási kísérlet. Bérlő az Üzemeltetőt köteles értesíteni lopás vagy lopás kísérlete esetén, illetve, ha emiatt a rendőrséget kihívták. Ez a kötelezettsége akkor is fennáll, ha Bérlő az Üzlethelyiségben vagy a Hegyvidék Bevásárlóközpontban végrehajtandó lopás vagy más bűncselekmény előkészítéséről vagy végrehajtásáról szerez tudomást.
13.8 Bérlők az Üzemeltetőt vagy Biztonsági Szolgálatot haladéktalanul kötelesek értesíteni, ha a Hegyvidék Bevásárlóközpont területén gyanús, szokatlan viselkedésű vagy, feltűnően elhanyagolt, rendezetlen külsejű személyt, továbbá ittas, bódult állapotban ön- vagy közveszélyes személyt észlelnek.
13.9 Tűzveszély.
13.9.1 Az automatikus tűzoltórendszerek és a füst jelzők ellenőrzésére Bérlők kötelesek bejutást biztosítani Üzlethelyiségeikbe.
13.9.2 Tilos bútorokat és egyéb tárgyakat úgy elhelyezni, hogy azok az automatikus tűzoltó berendezések működését zavarják.
13.9.3 Minden Bérlőnek, aki az automatikus tűzoltó berendezést üzemen kívül szeretné helyezni, előtte az Üzemeltetőt értesítenie kell és annak írásos engedélyét meg kell várnia. Amennyiben a tűzoltó berendezés üzemen kívül helyezése miatt külön biztosítási díjakat kell fizetni, úgy azokat annak a Bérlőnek kell átvállalnia, aki az üzemen kívül helyezést kérte.
13.9.4 A menekülési útvonalakat és vészkijáratokat mindig szabadon és tisztán kell tartani, semmilyen tárggyal ezeket elállni nem szabad.
13.9.5 Bérlők tűzriadó esetén haladéktalanuk kötelesek a bérleményt kiüríteni, a bérleményben tartózkodó vendégeket, vásárlókat a menekülési útvonalak felé irányítani, a legközelebbi menekülési útról tájékoztatni.
13.9.6 Ha tűz üt ki, azonnal a tűzoltóságot, azt követően pedig az Üzemeltetőt kell értesíteni. Ha valamely sprinkler tévesen lép működésbe, akkor az Üzemeltetőt értesíteni kell és meg kell adni az adott üzlet nevét. Az itt feltüntetett rendelkezések a Bérlőket semmilyen körülmények között nem mentesítik az egyéb, a Bérleti Szerződésben és biztosítási szerződéseikben szereplő biztonsági intézkedések megtételének kötelezettsége alól.
13.9.7 A Bérlők nem vihetnek be és nem tárolhatnak a Hegyvidék Bevásárlóközpontban semmilyen olyan anyagot, illetve nem fejthetnek ki és nem engedhetnek meg semmilyen olyan tevékenységet, amely bármilyen módon növeli a tűz kockázatát és emeli a Hegyvidék Bevásárlóközpont, illetve az Üzlethelyiségek tűzbiztosítási besorolását, továbbá nem sérthetik meg a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályokat, illetve a tűzoltóság rendszabályait.
13.9.8 A hanyag, gondatlan magatartásból eredő (pl. mikrohullámú sütőben felejtett égett étel füstje, szakszerűtlen, előírásoknak nem megfelelő bérleményi kiépítés, átalakítás; stb.) tűzjelző vagy spinkler rendszerek bekapcsolása miatti automatikus rendszerleállás újraindításának felmerült költségeit a Bérlő köteles az Üzemeltető részére megtéríteni és ez a bérleti szerződés súlyos szerződésszegésnek minősül.

14. BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

14.1 A Hegyvidék Bevásárlóközpont biztonságának védelmét az Üzemeltető által külön szerződésben kötött biztonságvédelmi szakértelemmel rendelkező vállalkozó látja el napi 24 órában.
14.2 A nyitvatartási idő alatt a Biztonsági Szolgálat a közös használatú területeket folyamatosan ellenőrzi, és ellenőrzi a jelen Házirendbe foglaltak betartását, őrködik annak betartatása felett. Amennyiben a Biztonsági Szolgálat a jelen Házirend megsértését észleli, úgy a Tulajdonossal/ Üzemeltetővel kötött megállapodás alapján köteles a Házirenddel ellentétes magatartásról jegyzőkönyvet felvenni és a hatáskörébe tartozó minden szükséges intézkedést megtenni az Üzemeltetőt haladéktalan értesítése mellett.
14.3 Nyitvatartási idő alatt a Bérlő jogosult és a jelen Házirendben foglaltak esetén köteles a Biztonsági Szolgálathoz fordulni biztonsági segítségkérés céljából, és a Biztonsági Szolgálat köteles minden szükséges segítséget megadni. Bérlő és a Biztonsági Szolgálat kötelesek egymással együtt működni.
14.4 A nyitvatartási idő alatt a Bérlő felel az Üzletben lévő vagyontárgyakért.

15. BIZTONSÁGI KAMERA

15.1 A Hegyvidék Bevásárlóközpont biztonságát biztonsági kamerarendszer segíti, amelynek működéséről az Üzemeltető, felügyeléséről a Biztonsági Szolgálat gondoskodik. Az Üzemeltető a rögzített felvételeket jogszabály alapján őrzi és kezeli. A felvételek kizárólag bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás céljából adhatóak ki a hatóság részére.
15.2 A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vagyonvédelmi Törvény) rendelkezéseinek megfelelően a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon, illetve egyes esetekben harminc, illetve hatvan napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a Vagyonvédelmi Törvény 31. § (3) vagy a (4) bekezdésben foglalt harminc, illetve hatvan naptári napos határidő még nem járt le.
15.3 Az Üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a biztonsági kamerarendszer működéséről a közönség számára nyilvános, jól látható helyen, jól olvasható módon figyelmeztető jelzést helyezzen ki.

16. RÁDIÓ ÉS TV ANTENNÁK

16.1 Az Üzemeltető engedélye nélkül rádió- és TV-antennák telepítése tilos. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen engedélyek feltételeit saját maga szabja meg.
16.2 Az Üzemeltető elhatározhatja egy központi antennarendszer telepítését; ebben az esetben a különböző üzlethelyiségekig kialakítják a megfelelő vezetékeket; ezen költségeket azon Bérlőknek kell viselniük, akik ilyen csatlakozást kértek. A központi antennarendszert használó Bérlőknek Üzemeltető részére havi díjat kell fizetniük az értékcsökkenési leírások, karbantartási költségek és valamennyi egyéb, azzal összefüggésben felmerülő költségek ellenszolgáltatásaként.
16.3 Ezen kívül Üzemeltető elhatározhatja, hogy valamely kábeltelevíziós rendszerhez csatlakozik azzal, hogy az ilyen társaság ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtja, mint egy központi antennarendszer.
16.4 A csatlakozás költsége a kábeltelevíziós rendszer hasznosítására jogosult Bérlők között kerül felosztásra. A Bérlők által havonta fizetendő díjak, illetve költséghányadok kiszámítását Üzemeltető végzi.

17. LEVÉLSZEKRÉNYEK

17.1 Sorszámozott egyéni levélszekrények kerülnek telepítésre.
A postaigazgatósági irányelvek szerint a Hegyvidék Bevásárlóközpont Bérlőinek szóló küldeményeket az alábbiak szerint kell címezni:
Üzlet vagy Bérlő cég neve
Hegyvidék Bevásárlóközpont

18. IDEIGLENES BEZÁRÁS

18.1 Amennyiben vészhelyzet (például háborús konfliktusok, lázadások, bombariadó, zavargások, a Hegyvidék Bevásárlóközpont tulajdonosának fel nem róható súlyos műszaki problémái, stb.) miatt szükségessé válna, akkor a Bérbeadó a Hegyvidék Bevásárlóközpont ideiglenes bezárását rendelheti el, ezzel kapcsolatosan azonban a Bérlőket megfelelően tájékoztatnia kell annak érdekében, hogy azok megtehessenek minden, a vészhelyzettel összefüggő szükséges pl. vagyon-, illetve személyvédelmi) intézkedést.

19. MŰSZAKI PROBLÉMÁK

19.1 A Bérbeadóval haladéktalanul közölni kell az Üzlethelyiség és közös területek valamennyi műszaki problémáját, ha ilyen a Bérlő tudomására jut. Ez az értesítés azonban nem mentesíti a Bérlőt a bérleti szerződésben rögzített egyéb kötelezettségei alól.

20. KERESKEDELMI HASZNOSÍTÁS

20.1 A Bérlő üzletszerű tevékenységét teljes hatékonysággal köteles a bérleti szerződés kikötései alapján megkezdeni.
Bérlő köteles az Üzlethelyiséget megszakítás nélkül klimatizált / egyedileg fűtött, illetve hűtött állapotban tartani.
Bérlő az Üzlethelyiséget teljes egészében a bérleti szerződésben pontosan meghatározott kiskereskedelmi forgalom céljára hasznosíthatja, kivéve azokat a területeket, amelyek irodahelyiség, illetve a Bérlő tevékenységét kiegészítő helyiségnek (pl. raktár) minősülnek.
20.2 Bérlő a bérleti szerződésben az üzleti tevékenységre vonatkozóan megszabott kereten belül üzletpolitikáját szabadon megválaszthatja, amíg ez a Hegyvidék Bevásárlóközpont hírnevére nincs negatív kihatással.
20.3 A Hegyvidék Bevásárlóközpont Üzemeltető által megadott bármely engedély nem mentesíti a Bérlőt azon kötelezettség alól, hogy az Üzlethelyiség kialakításához, illetve a Bérlő által tervezett üzleti tevékenységének gyakorlásához szükséges hatósági engedélyeket beszerezze az illetékes hatóságoktól.

21. SZANKCIÓK

21.1 A jelen Házirend betartása és betartatása a Bérlők közös érdeke. Ezért fontos, hogy a jelen Házirendet mindenki betartsa, aki a Hegyvidék Bevásárlóközpontban tartózkodik, azt bármilyen célra használja vagy hasznosítja.
21.2 Abban az esetben, ha a Bérlő (ide értve mindenkor a Bérlő alkalmazottját, vagy az érdekkörében eljáró már személyt) nem tartja be a jelen Házirendet, úgy a Bérbeadó jogosult szerződésszegés jogcímén kötbért kiszámlázni a bérlővel szemben, melynek napi összege a bérleti szerződésben megállapodott kötbér összeg, de minimum az éves bérleti díj 1/360-da, továbbá jogosult a bérleti szerződés rendelkezései szerint kárának megtérítését követelni, illetve a bérleti szerződésben rögzített jogkövetkezményeket alkalmazni.
21.3 Az Üzemeltető jogosult a Bérlő gondatlansága vagy mulasztása esetén a saját választása szerint harmadik személlyel elvégeztetni a Bérlőt terhelő kötelezettségeket a Bérlő költségére és kockázatára.
21.4 A kötbér megfizetése nem mentesít a jelen Házirend szabályainak betartására vonatkozó általános kötelezettség alól.