Parkolás

HÁZIREND

1. számú melléklet

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed a Hegyvidék Központhoz tartozó parkoló mélygarázsra (a továbbiakban: Garázs). A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed a jelzett Garázst a járművük időszakos tárolására igénybe vevő személyekre, a Garázs tulajdonosának alkalmazottaira, az általa megbízott biztonsági szolgálat alkalmazottaira, illetve a Garázs területén bármely egyéb célból (pl. takarítás, karbantartás, javítás, stb.) tartózkodó személyekre.

2. CÉL, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Jelen házirend tartalmazza azon szabályokat, melyek a Hegyvidék Központ Garázsának használatára, a Garázs parkolási rendjére, a parkolás általános szabályaira vonatkoznak.

 

Ezek a szabályok és rendelkezések rögzítik a Garázs bármely használójának, a Garázsban parkolóhelyet bérlő személyeknek (továbbiakban: Használó) jogait és kötelezettségeit.

 

A Házirenddel kapcsolatos valamennyi ügyben a Hegyvidék Központ bérbeadója, illetve tulajdonosa (továbbiakban: a Tulajdonos) a Hegyvidék Központ vezetője (a továbbiakban: ”Központ Vezető”), illetve az általa megbízott üzemeltető (a továbbiakban: ”Üzemeltető”) útján képviseltetheti magát. Ezért jelen házirend értelmében az "Üzemeltető" fogalma vagy magát a tulajdonost (”Tulajdonos”), illetve azt a jogi személyt jelenti, aki a tulajdonost üzemeltetőként képviseli.  

3. A HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA

A jelen Parkolási Szabályzat a Kihirdetésétől kezdődően, annak visszavonásáig vagy módosításáig alkalmazható. A Parkolási Szabályzat módosítását, vagy az új Parkolási Szabályzatot annak hatálybalépése előtt legalább 15 nappal jól láthatóan közzé kell tenni. Jól látható közzétételnek minősül különösen, ha valamennyi – különös tekintettel a bérleti díjra vonatkozó – módosítás, vagy az új szabályzat a Garázs bejáratánál jól látható módon kifüggesztésre kerül, illetve a kifüggesztéssel egyidejűleg a Hegyvidék Központ honlapján is közzétételre kerül. Amennyiben a módosításban foglaltakat a Garázs használója nem fogadja el, akkor jogosult a módosítás vagy az új szabályzat hatályba lépésének napjáig a Parkoló használatát megszüntetni, illetve a használatra vonatkozó szerződést felmondani.

4. GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉS ÉS PARKOLÁSI REND

4.1 A Garázsba történő behajtás akkor nem lehetséges, ha rendkívüli esemény miatt az Üzemeltető a Garázst lezárta, illetve akkor, ha a Garázs megtelt.

A Garázsba történő behajtás a bejáratnál elhelyezett utasítást adó, figyelmeztető, korlátozó és tiltó forgalomtechnikai táblákon lévő szabályok betartásával történhet. A Garázsba való behajtáskor a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával parkolójegyet kell kérni, vagy a terminálon lévő kártyaolvasóval olvastatni kell a bérletet. A Garázsba történő behajtás a parkolójegy átvételekor vagy érvényes bérlet olvastatásakor a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé.

A parkolójegy kézhezvételével vagy a bérlet olvastatásával jön létre a parkolási szerződés. A Használó tudomásul veszi, hogy alá kell vetnie magát a Garázs rendszabályainak, ezzel egyidejűleg jogosulttá válik, hogy a garázsban járművét szabad helyen leállítsa. A Garázsban kamerás megfigyelő rendszer működik

4.2 A Garázsban a KRESZ szabályai szerint kell közlekedni, melyet minden Használó köteles betartani, különös tekintettel a gyalogosforgalomra. Használó köteles betartani a Garázsban elhelyezett forgalmi táblák és útburkolati jelek előírásait, valamint az Üzemeltető alkalmazottainak utasításait. A Garázsban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, körültekintően kell áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott forgalmi sávokon. A jogszabályi és az Üzemeltetői, illetve a jelen Házirendben foglalt rendelkezések be nem tartása és az abból keletkező károk a Használót terhelik.

4.3 A Garázst csak teljes körű kötelező biztosítással rendelkező gépjárművek használhatják. A Garázst és annak szolgáltatásait a Használó saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe.

Az üzemeltető a parkolóhelyeket, illetve az ott parkoló gépjárműveket nem őrzi, erre kötelezettséget nem vállal, így a Tulajdonos és/vagy Üzemeltető sem a gépjárműveken, sem az azokban elhelyezett vagyontárgyakban okozott, illetve ezek eltulajdonításából származó károkért nem vállal felelősséget.

Használó a Garázs vagy a parkoló gépjárművek állagában keletkezett kárról Tulajdonost, és/vagy Üzemeltetőt haladéktalanul köteles értesíteni.

4.4 Használó a Garázsban bármely, a Tulajdonos és/vagy Üzemeltető által kifejezetten erre a célra biztosított területen a szabadon lévő parkolóhelyet használhatja azzal, hogy a táblával, vagy más módon jelölt parkolóhelyeket, illetve azon parkolóhelyeket, amelyek vonatkozásában annak kizárólagos használata került feltüntetésre, a Használó nem veheti igénybe. 

Használó a gépjárművét az erre kijelölt parkolóhelyen, kizárólag a jármű méretének megfelelő 1 db parkolóhely igénybevételével köteles elhelyezni. 

A Tulajdonos és/vagy Üzemeltető jogosult arra, hogy a parkolásra kijelölt területeket bármikor megváltoztassa. Az említett területeken tilos a járművek mosása.

A jelen pontban foglalt tilalmak megszegése, egynél több parkolóhely igénybevétele, vagy egyéb (pl. mozgáskorlátozottak parkolóhelyére vonatkozó) előírások megszegése esetén az Tulajdonos és/vagy Üzemeltető jogosult a gépjárművet a Használó kötelességére elszállíttatni, és/vagy választása szerint a jogosulatlanul igénybe vett parkolóhely díját a Használóval szemben a rendes parkolási díjon felül kötbérként pótlólag felszámítani. 

Fentiek a Tulajdonos és/vagy az Üzemeltető ezt meghaladó követeléseit, valamint a Használó esetleges szabálysértési felelősségét nem érintik.

4.5 A gépjárművek parkolásánál különös tekintettel kell elkerülni:

 • más gépjárművek akadályoztatását,
 • a Hegyvidék Központ és a Garázs közlekedési és menekülési útvonalainak (liftek és lépcsőházak), és a tűzoltósági felvonulási területeknek az elzárását.

4.6 A Garázs a nap 24 órájában folyamatosan üzemel. A Garázsban 2 napot meghaladóan hátrahagyott - ide nem értve az érvényes bérleti szerződéssel rendelkező használókat, akik a bérleti idő alatt jogosultak a Garázsban a bérleti szerződésüknek megfelelően a Garázsban parkolni - gépjárműveket a Garázs Üzemeltetője jogosult a Használó, illetve a nyilvántartott üzembentartó költségére eltávolítani

  4.7 Rendkívüli események (pl.: bombariadó, tűzriadó) bekövetkeztekor a Használóknak késedelem nélkül el kell hagyniuk a Garázs területét. Járművükkel ezen esetekben csak akkor hajthatnak ki a Garázsból, aha az Üzemeltető megkapta a szükséges hatósági felhatalmazást a Garázs normál üzemi rendjének visszaállítására. Vészhelyzetben a Tulajdonos és/vagy az Üzemeltető jogosult a Garázsban elhelyezett gépjárművet a parkolóházból eltávolítani. Ennek költségei a Használót csak abban az esetben terhelik, amennyiben a vészhelyzet keletkezése neki felróható

   4.8 A Garázsban 10 km/óra a megengedett maximális sebesség és 2,20 m-es magasságkorlátozás érvényes. Országúti fényszóró és hangjelzés használata tilos, kivétel amennyiben az vészhelyzet elhárítása miatt szükséges.

    4.9 Tilos a Garázsba(n)
    • gázüzemű gépjárművel behajtani;
    • rendszám nélküli vagy olyan járművet leállítani, amely a közlekedési előírásoknak nem felel meg
    • ott az akkumulátort feltölteni
    • a gépjármű motorját tartósan álló helyzetben járatni, melegíteni, a gépjármű motorjának szükségtelen járatása, vagy kipróbálása;
    • szivárgó üzemanyag és/vagy olajtartállyal rendelkező, vagy egyéb okból fokozott veszély vagy szennyeződésforrást jelentő járművel történő igénybevétele
    • üzemképtelen járművet tárolni;
    • a Garázs normál üzemmenetének bárminemű akadályozása
    • a mozgássérültek számára fenntartott helyen jogosulatlanul parkolni (kizárólag mozgássérült igazolvány kihelyezése, megléte jogosít fel az adott helyen történő parkolásra);
    • szerelési, tisztítási és más hasonló tevékenységet folytatni, mozgásképtelenséget eredményező műszaki hiba kivételével;
    • a rámpát gyalogosforgalom céljára igénybe venni;
    • forgalomtól elzárt területet parkolás céljára igénybe venni;
    • dohányozni, tüzet okozó tevékenységet folytatni;
    • a kijelölt raktárterületeken kívül raktározási tevékenységet folytatni.
    • engedély nélkül szórólapot terjeszteni

    4.10 A Garázsból történő kihajtás a kifizetett parkolójegy kiléptető terminálon való olvastatásával, illetve érvényes bérlet esetén a bérlet kiléptető terminálon lévő olvastatásával lehetséges. Ennek megtörténtét követően a kihajtás a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé.

    5. PARKOLÁSI DÍJ

    5.1 A Garázs használói számára – ide nem értve a Tulajdonossal külön parkolóhely bérleti szerződés alapján parkolóhelyet bérlő személyeket – a parkolási díj megállapítása az elfoglalt parkolóhelyre érvényes mindenkori díjszabás szerint történik. A mindenkor érvényes parkolási díjakat a Garázs bejáratánál és a Fizető automatáknál elhelyezett táblák jelzik.

    5.2 A parkolási idő a parkolójegy kiváltásától kezdődően a parkolóház elhagyásáig a megkezdett ½ órákban kerül megállapításra. A parkolási időbe a Bevásárló Központ nyitvatartási idején kívüli időszak is beleszámít.

    5.3 A Fizető Automata csak aprót ad vissza, melynek készlete korlátozott, ezért a papírpénzzel való fizetés a fizetendő parkolási díjjal arányosan az alábbiak szerint lehetséges:

    Pénzegység Min. Parkolási díj
    500 Ft Nincs
    1 000 Ft Nincs
    2 000 Ft 1 000 Ft feletti
    5 000 Ft 3 000 Ft feletti
    10 000 Ft 7 000 Ft feletti
    20 000 Ft Soha

     

    A berendezés csak egy, fenti táblázatnak is megfelelő bankjegyet fogad el. Minden más esetben elutasítja a tranzakciót.

    5.4 A parkolási díjat a Garázs elhagyása előtt a liftek parkoló szinti előterében elhelyezett fizető automatáknál kell kiegyenlíteni. 

    PARKOLÁSI DÍJ JEGYZÉK
    (PARKING FEES)
    DÍJ (ÁFA-val)
    FEE (inc. VAT)
    Első óra
    (First hour)
    ingyenes
     free
    Minden megkezdett ½ óra
    (Every ½ hour)
     200 Ft
    Parkoló jegy elvesztése vagy megrongálódása esetén a pótlás díja
    (Loss or failure to produce parking tickets)

    1000 Ft

    Helyszíni intézkedés az ügyfél hibájából
    (hétfő – péntek 6.00-10.00; 20.00-22.00; szombat, vasárnap és ünnepnap 6.00-22.00)

    On-site arrangements required due to fault of Client
    (Mon – Fri 6.00-10.00; 20.00-22.00; Sat, Sun, Holidays 6.00-22.00)

    6 000 Ft

    A Garázs gépjárművel történő elhagyása csak akkor lehetséges, ha a Használó – az ingyenes időszakot meghaladó parkolás esetén – a parkolási díjat a díjfizető automatánál kifizette. Ezt követően a Használónak 10 perc áll rendelkezésére a Garázs elhagyására.

    A megfizetett parkolási díjról számla a -2 szinti diszpécser helyiségben kérhető, a díjfizető automata által kiállított bizonylat ellenében, kizárólag a bizonylat dátumának napján.

    5.5 A parkolójegyet a Garázsból történő kihajtásig gondosan meg kell őrizni. A parkolójegy elvesztése vagy megrongálódása esetén a parkolójegy pótlása érdekében a Használó a Garázs Üzemeltetőjét köteles értesíteni. Az Üzemeltető pótolja az elveszett parkolójegyet és megállapítja a parkolási időszak tényleges kezdő időpontját. Az Üzemeltető által megállapított kezdő időpont ellen a Garázs Használó kifogással, illetve ellenbizonyítással élhet, amelyhez jogosult megismerni az Üzemeltető által a Garázs használatról nyilvántartott adatokat (pl.: kamerafelvételt vagy más pl.: rendszám nyilvántartásáról szóló elektronikus azonosító adatokat).

    A Garázst Használó és az Üzemeltető által elfogadott tényleges kezdő időpont esetén a Garázs tényleges Használata időtartamának megfelelő díjat köteles a Parkolójegy pótlására előírt összegen felül a Használó a Garázsból való kihajtáskor megfizetni.

    A tényleges kezdő időpont meghatározásának eredménytelensége esetén az Üzemeltető és a Használó jegyzőkönyvet vesznek fel amelyben rögzítik a tárolt adatokat valamint Használó kifogásait. Amennyiben a Használó fenntartja a kifogását és nem hajlandó a fizetési kötelezettségének eleget tenni, a Garázst elhagyhatja, de az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a felmerült költségeit és a felmerült kárait egyéb jogi úton érvényesítse a Használóval szemben. Ezt a körülményt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

    A jelen Parkolási Szabályzat annak Kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

     

    Kelt, Budapesten, 2021. júliusában

    GTC HBK Project Kft.

    Garázs Tulajdonos

    Kihirdetve: 2021. július 1. napján